انواع اتاقها

اتاقهای هتل الوند در سه نوع ظرفیت ارائه میگردد.

1- آپارتمان :در آپارتمان ها اقامت 4نفر در نظر گرفته شده است ولی در صورت نیازقابلیت استفاده تا 6 نفر را نیز دارد،در آپارتمان اتاق مجزا جهت والدین در نظر گرفته شده است.

2-اتاق سه تخته:در اتاقهای سه تخته اقامت سه نفر در نظر گرفته شده است ولی در صورت نیاز قابلیت اضافه شدن به تعدادیک نفر میباشد

3-اتاق دوتخته:در بغضی از اتاقهای دو تخته قابلیت اضافه شدن نفر اضافه مقدور میباشد

لازم به ذکر است که در تمام اتاقها و آپارتمانها سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی وجود دارد

دسته بندی اتاق ها